Zpět na úvodní stránku


ZAVIDOV
DOLANY
HOSTOKRYJE
ŠANOV

ČISTÁ
LHOTA
HOSTOUŇ
SENOMATY
1688 -1862
1834 - 1926
1874 - 1966
1950 - 2014
1852 - 1929
1811 - 1866
1862 - 1894
1816 - 1848
                 


Nejstarší údaje  o rodu Koutecký
od r. 1475

0

    Rodové  linie potomků  Tomáše Kouteckého  a jejich migrace po petrovickém panství

Jméno předka
Manželka
Děti

Šanov -

Tomáš Koutecký

*cca  1624 v Šanově

†  8. 1.  1682 - pohřben v Šanově


( rodiče Tomáše : Ondřej Koutecký a Barbora ze Šanova )
Eva

*cca  1625

   2. 8.  1697

 
     
Jiří      * 14.  4.  1647 - pokračoval na gruntu v Šanově
    Václav * 8.  9.    1649 - koupil grunt v Zavidově
     Jakub  *cca        1650 - odešel do Modřejovic
   
Ondřej * cca        1652 - odešel do Krakova na grunt Jiřího Kopty
    Jan      * 13. 2.   1656          †

    Jan      * 24.10.  1670         † 2.11.  1670

                              synové  Tomáše a  Evy :

-  Šanovská rodová linie -

Jiří Koutecký

* 14. 4.  1647

  pokračoval na gruntu v Šanově, po něm pak jeho syn

Matěj * 1677 a dále vnuci Jan * 1709 a Matěj * 1712


odkaz :  Šanovská rodová linie Koutecký
Marie
  Reinicová

dcera Jana Reinice  z  Bayernu

     Matěj  * 7. 1. 1677

         -00-  16. 1.  1706  s  Kateřinou Brabcovou  ze Šanova 


         děti  Matěje  a  Kateřiny 


         Jakub * 24. 2.    1707 - odešel do Modřejovic

         Jan     * 8.   5.     1709 - pokračuje v Šanově

         Matěj * 8.   5.     1712 -  pokračuje v Šanově

         Anna Marie * 12. 4.  1715   -  provdána r. 1738   za  Martina Lanka

- Zavidovská rodová linie -

Václav Koutecký

* 8. 9.  1649   

† 15. 2.  1698

  koupil grunt Kryštofa Herinka ( Kapouna ) v Zavidově


odkaz :  Zavidovská rodová linie Koutecký

Anna - 1

Tidlbachová  z Petrovic ( vdova )

-00-  v Petrovicích  4. 11. 1677

3. 4. 1685

 

    Václav         * 1678         pokračuje v přímé linii v Zavidově

     Anna Marie  * 1682    -00- 5.11. 1709  Michal Procházka z Petrovic

      Markéta       * 1685

Anna - 2

-00-   v Petrovicích  25. 6.  1690

dcera Matěje Heckra  ze Šanova


odkaz :  potomci Matěje Hekra


      Anna & Mikuláš * 1691                  †

      Jakub & Matěj   * 1694                  †

      Kateřina              * 1696                  †  1697 

- Krakovská rodová linie -

Ondřej Koutecký

*cca  1652

†  1688  ( údaj z gruntovní knihy )


Ze Šanova se přiženil v r. 1679 na grunt Jiřího

Kopty do Krakova. Po jeho smrti ho v r. 1689 koupil

Jan Gerstner, který dle zápisů v gruntovní knize ještě

v r. 1732 vyplácel  Kateřině podíly. O dalších osudech
dětí Ondřeje jsem nenašel žádné další údaje. 

( tato rodová line pravděpodobně vymřela )


-00-  
5. 11. 1679

Eva

roz.  Koptová z Krakova

dcera Jiřího Kopty  a  Doroty

† 1685

    


     Jakub  * 23. 11.  1681

     Jiří       * 29. 5.   1684


-00- 
1686
Kateřina
     Vavřinec
* 5. 8.  1687

- Modřejovická rodová linie

Jakub Koutecký

* cca 1650

  † 30. 4.  1752  v Modřejovicích ( 102 let ! )


  Odešel po r. 1702 do Modřejovic, kde pokračuje

tato rodová větev rodu jeho synem Ondřejem *1699.

Do Modřejovic odešel ze Šanova také Jakub * 1707,
syn Matěje a vnuk Jiřího Kouteckého - zápis v GK.

Z  Modřejovic pak dochází k migraci i do sousedních

vsí slabeckého panství - Svinařova, Kostelíka, Rousínova,

později do Hracholusk, Lhoty u Chříče, Zvíkovce, Velké

Černoci, Petrovic ..... a později i jiných vsí.

-00-   12.8.  1697

Marie

r. Fišerová  ze Šanova


*cca 1663

†  28.4.  1747   Modřejovice ( 84 let)


dcera Mikuláše Fišera ze Šanova


         nar.  v  Šanově


     Ondřej     * 1. 1.    1699

      Kateřina  * 21. 12. 1700               †   1701

        Jan            * 18. 6.  1702                   †


        nar.  v  Modřejovicích


        Ludmila * 19. 6.       1707                  †   1721

       Jan                *  6.  6.          1706

       Matěj        * 6.  2.      1710                 †   1713

       Josef            * 6.  5.     1713                 †   1718

       Anna         * 5.  2.     1719 
Nejstarší průkazné údaje o přímých předcích jsem zjistil v matrikách ( f.ú. Rakovník, Čistá, Petrovice )  a  v gruntovních knihách panství
petrovického pro obce Šanov, Zavidov a Senomaty.  Zde se první zápisy datují v r. 1586.  Při čtení různých kronik a dějin Rakovnicka jsem
našel zmínky o příjmení  Koutecký z mého rodu ještě ve starším období.

V popise  dějin Rakovnicka je psáno :


                Šanov            " V roce 1512 bylo v Šanově 22 osedlých z nichž 19 drží Petr Holý z Chrástu, slují : Jan rychtář, Barta, Vaněk Šíma, Havel Puncalů, Jan, Touš,
                                              kovář Jan, Vaněk,
Dračovský, Jan Koutecký, krčmář Jíra, Vaněk Mikyska, Tůma, Nesvačil, Matěj Vondráků - příjmením Brambor, Říha, Petr,
                                               Ondřej Kníže, Vichová a Neradka."
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V. Kočka : Dějiny Rakovnicka
                                               Pokud v r. 1512 žil  Jan Koutecký v Šanově, odhaduji, že se  narodil v 15. století - cca 1475.


  Senomaty   "V roce 1607 došlo ke sporu mezi Hochauzerem, majitelem Senomat a rakovnickými o krádež sena a odvedení vody pohánějící mlýny rakovnické.
                                              Došlo k  napadení Hochauzera, který s p.Krakovským lovil ryby. Vavřinec Rohlík natřel ho sekerou v bok, až na vůz zavrávoral. Jan Koutecký
                                              ho zachytil a přidal 
mu.  Z druhé strany stál p.Krakovský, k němuž někdo přiskočil, popadl rýč, pána udeřil a z vozu srazil. Všichni chtěli
                                              Hochauzera zabíti."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V. Kočka : Dějiny Rakovnicka

     Výskyt této osoby Jana Kouteckého a jeho rodiny, jsem také našel v gruntovních a trhových knihách městečka Senomaty. Tyto knihy jsou součástí archivu  královského
      města Rakovníka, kam v této době Senomaty přináležely - uloženy jsou v SOkA v Rakovníku.  Z těchto velmi 
starých dokumentů jsem o  rodu Kouteckých v Senomatech
      získal tyto další údaje :

  
      Jan Koutecký - měl statek s hospodářstvím, rychtář a primas v Senomatech, 1609 , odhaduji narození * 1558 (50 let). Manželka Anna - pravděpodobně neměli potomky,
                                        v popisu se  píše o  schovance Janě v obci Vrbice. Po smrti Jana Kouteckého se Anna v r.1611 provdala za Ondřeje Klímu.
       Pavel Koutecký - chalupník, bratr Jana.  Měl v Senomatech  menší polnosti, 1612. Měl syna  Jana, který v r. 1614 prodal chalupy po otci Janu Černému, jeho osud
                                         jsem nedohledal.


         
    Gruntovní  kniha Senomaty
r. 1586
                                                                            popis polností Jana Kouteckého s uvedením výměr - jitra
                                                                                                                                            Kšaft
zápis z  gruntovní knihy Senomat  ( SOkA Rakovník )
r. 1609
 Soupis poddaných dle víry -  Rakovnicko
 panství petrovické
r. 1651

 Wes Šanov -  vyskytuje se zde  Tomáš Kouteckejch hospodář 27 r., Eva žena jeho 20 r., Anna matka její 40 rBerní rula - kraj rakovnický
r. 1654 
ves Senomaty
                                                                                                                                            

     V popise  Senomat z r. 1654 se také píše, že jsou zde dvě chalupy Kouteckého pusté. To bylo období těžkých časů, krátce po třicetileté válce.

     Senomaty byly za války několikrát vypáleny, v r. 1639 zcela do základů.  Sedláci před vojsky utíkali do lesů a schovávali se i v jiných vesnicích.

     Z popisu také vyplývá, že po r. 1614 skončil tento rod Kouteckých v Senomatech. Další rody Kouteckých se objevují v Senomatech až v druhé

     polovině 18. století - František *1783 v Šanově  a  Antonín * 1787 v Zavidově


                                                                                                                                            odkaz na :

Berní rula Senomaty a Šanov

  
   Matriky
nejstarší nalezené zápisy v matrikách
f.ú.ř.k.  Rakovník
r. 1628
  Z Šanowa - tehož dne pokřtěn jest syn Matějovi Kejlovi a manželce  jeho Anně, dano mu jmeno Waczlaw,
kmotrové - Jan Touš, Wondra Kautecskejch, Jiřík Tytlmach, Anna Rejchova, Julka mlynářka
f.ú.ř.k.  Čistá
r. 1644

Křest ze wsi Šanova - 30. 8bris 1644, pokřtěn synáček  Ondřej   Tomáše Kauteczkyho  uxor  Eva
Kmotři : Jan Kopito z Senomat  Wavřinec Blant ze Senomat
Šebastián Chalupnik z Šanova, Uršula Touška, Marie Koubova z Šanova


Hypotéza o souvislostech rodů


    Vzhledem k výše uvedeným časovým údajům a také k zeměpisné poloze, je mojí hypotézou společný původ těchto rodů. Vzdálenost Šanov - Senomaty
  je 2 km.  Nejstarší moji předci tedy pocházeli ze Šanova - Jan Koutecký - * cca  1475.  Odtud také později migrovali do Senomat - Jan Koutecký  * cca 1558
  a jeho bratr  Pavel Koutecký . Ze Šanova došlo později také k migraci do Zavidova - Václav Koutecký * 1649. Ten byl synem Tomáše Kouteckého ze  Šanova
  *1624 a jeho ženy Evy  a v Zavidově koupil grunt Kryštofa Herinka - Kapouna.
Dle soupisu poddaných podle víry z r.1651-Rakovnicko, žila v Petrovicích, 
  (2 km od Šanova), 
Dorota Kouteckejch *cca 1632, pravděpodobně sestra Tomáše ze Šanova.

  V nejstarší matrice jsou údaje od r. 1628 také o Ondřeji a Barboře Kouteckých v Šanově - pravděpodobně jde o rodiče Tomáše.  V r. 1663 se v Šanově také
  vyskytuje Jan Koutecký, pravděpodobně bratr Tomáše, v r.1661 Zuzana Koutecká, asi sestra Tomáše Kouteckého.   Přesné rodové vztahy nelze již určit.
  K mojí dedukci o "migraci po panství Petrovickém" přispívá, že Ondřej Koutecký ze Šanova, syn Tomáše, se oženil r. 1679 s Evou Koptovou z Krakova.
  Zde žil a narodily se mu  děti : Jakub * 1681 a Jiří * 1684, s druhou ženou Kateřinou pak
Vavřinec * 1687. Jakub Koutecký, syn Tomáše a Evy ze Šanova,
  se odstěhoval do Modřejovic - viz. zápis v grunt. knize Šanova . Z Modřejovic pak pokračuje později jeho rodová větev ve Svinařově, Kostelíku, Rousínově
  a později dalších obcí na Slabecku - Zhoř, Krakov, Malinová ......
  nahoru
pokračování linie - ZAVIDOV