Úvodní stránka

ZAVIDOV
DOLANY
ŠANOV

ČISTÁ
LHOTA
HOSTOUŇ
SENOMATY
1688-1862
1834-1926
1950-2014
1852-1929
1811-1866
1862-1894
1816-1848


HOSTOKRYJE

Hostokrey  -  Hostokreg  -  Gastdorf

  Místní jméno toto jest složeno ze slov host a krýti. Host ( latinsky hostis = cizí i nepřítel ) značí tolik jako cizinec, příchozí, ne náš  ( ein Fremder - cizinec )  -  Jungmannův slovník.

Podle staročeského slovníku Gebauerova, slovo "host" odvozeno jest ze staroněmeckého slova Gast = host, cizinec, kupec. Hostokryje značí tedy místo, kde se usadili pozdější přišlí osadníci, když okolní krajina, najmě údolí Rakovnického potoka ( blízké Senomaty, Rakovník ) byla lidem osazena. Nově přišlí obyvatelé, snad kupci, byli domácímu lidu cizinci,

vetřelci a nebyli tu as rádi viděni; ustoupili tedy v hornatější kraj, kde byli spíše ukryti od zraků domácího lidu, snad i nenávisti jejich.

                                                                                                                                                                                                                                                     Karel Žďárský : Výklad jmen v hejtmanství rakovnickém
Z historie  :

   Hostokryje náležely prvotně k hradu Křivoklátu. Hanek, Jan a Vilém, bratří a synové  po knížeti Janovi z Krakovce, byvše r. 1381 vyvedeni z hradu Krakovce, přijali od krále

Václava IV. v náhradu drobné statky v okolí, mezi nimi také i ves Hostokryje. Později v  r. 1417 se dostaly do vlastnictví Jana Kněžátka ze Šanova. Během let se Hostokryje dostaly

do  vlastnictví několika pánů o od r. 1512 je získal Petr Holý z Chrástu. Ten postavil v r. 1520 Petrovice a k nim připojil Hostokryje. K poslednímu říjnu r. 1620 položilo se  50. 000

mužů císařské armády nad Senomaty a odtud celý týden doráželi na Rakovník.  Majíce Hostokryje na dosah ruky, vybili je a spálili venkoncem. Roku 1634 byli tu jen 3 osedlí.

V r. 1651 se ves uvádí jako pustá, v soupise z r. 1655 jmenují se 2 osedlí, á statků a 1 chalupa pusté. Při prodeji panství Heversenovi r. 1660 postupuje se mu ves Hostokryje s krčmou

výsadní i s tím dvorem od primasa rakovnického.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Václav Kočka : Dějiny Rakovnicka, r. 1936, Hostokryje - panství petrovické


                                                                                        Koutecký  v  Hostokryjích
1874 - 1966
Jméno předka
Manželka
Děti
syn Josefa Kouteckého *1806  z Dolan

Antonín Koutecký

* 13.6. 1847 v Dolanech čp. 37

  † 30.6. 1898 v Hostokryjích čp. 20


Do Hostokryj se Antonín přestěhoval z Dolan v r. 1874, kdy

koupili s první ženou Annou usedlost čp. 20 od Jiřího

Turka. Antonín byl domkářem, zedníkem, hudebníkem - hrál

v místní kapele "Hostokrejští kavalíři", zemským obrancem,
obchodníkem - měli hokynářský krámek s povinností odebírat

pivo z petrovického pivovaru. Několik let byl členem obecního

  úřadu v Hostokryjích.


domek čp. 20

I.

- 00 -   25. 7. 1871

Anna

roz. Pastorová

* 11.6. 1846 Příčina

  †  20.2. 1885


Byla dcerou Vincenze Pastora  * 1820, domkáře v Hostokryjích č. 34 a Veroniky r. Šmídová z Příčiny 9


odkaz  :  rodová linie Pastor z Hostokryj

    Johana       * 17. 5.  1872   v  Dolanech

       -00- 12.2. 1895   Antonín Šindlera ze Šanova  11

       odkaz :      potomci Johany pr. Šindlerová


     Josef            * 21.11. 1873   v Dolanech  


      Helena         *    6 .2.   1876                             † 1877

      mrtvý syn     *  24.4.  1877                              †

      Helena         *  30.3.  1878                             † 1878

      Rudolf          *  13.5.  1879                             † 1879

      Viktorie        * 23.12.  1880                             † 1892

      Jaroslav       *  2. 2.   1883                             † 1883

      Anna             *  17. 3. 1884                                † 1884

II.

- 00 -   28. 4. 1885

Vincenzie

roz. Tittelbachová

* 4.1. 1861 Hostokryje 51

  22.4. 1907  Hostokryje 20


 Dcera Antonína Tittelbacha ( *1826 ) , zedníka z Hostokryj 51 a  Barbory roz. Liprtová ( *1831 ) č. 15


Druhá žena Antonína, po jeho  smrti  se v r. 1899

znovu provdala za Václava  Kotka, kováře

v Hostokryjích 33.  V  závěti odkázala pozůstalost

svým 4 dětem, nemovitost pak nejstaršímu  synu Bohuslavovi.


    

    
 

        Marie           *  1. 7.  1886                              † 1892


      Bohuslav    * 6.10.  1887


      Jaroslav       * 27.4.  1889                               † 1892


      Antonín      * 14.12.1892


        Zdeňka        * 28. 2.  1894                               † 1913


      Adolf        * 13.6.  1895

nejstarší syn Antonína  Kouteckého  *1847

Josef Koutecký

* 21.11. 1873  v Dolanech čp. 37

†  ?    v Rusku

Dle zápisu v pozemkové knize, byl v době smrti svého otce

   uváděn v r. 1889 jako uzenář v Praze. V matrice N 1896-1934

   na OÚ Senomaty, je při narození své dcery Ludmily v r.1904, 

   uváděn jako řezník a hospodský v Senomatech 69.   Je tedy

   pravděpodobné, že zde nějaký čas žil. V matrice narozených  

   Čenkova - OÚ Jince, je zápis o narození jeho syna Josefa v

   r. 1906. Z toho vyplývá, že ze Senomat se odstěhovali do     

   Čenkova - rodiště Marie.           


--------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace  2010 :

   Dle evidenční karty obyvatel  Prahy


- v r. 1906 se rodina Josefa vystěhovala do Kijeva - Rusko

          - v r. 1908 se jim tam narodila dcera Marie

          - v r. 1914 je uváděn pobyt v Semipalatinsku - Kazachstán

          -  Josef si v Rusku dal další pravoslavné jméno - Vladimír.- 00 -   1. 10. 1903

v Praze na Královských Vinohradech


Marie

roz. Procházková


*25.4. 1884 v Čenkově 12, dcera rolníka Josefa

Procházky Alžběty roz. Kokšová z Dušník

------------------------------------------------------

 Aktualizace   2008  : 

     Josef v Rusku v 1.sv. válce padl. Po válce přišla jeho

     žena s dětmi  do Hradce Králové, kde jeden syn  měl

     mít obchod.   Později tato rodina skončila v Praze.


      Podle paměti pí. Zdeňky Šumplové - r. Koutecká,
    (dcery Adolfa Kouteckého * 1895), která v r. 2008 
     žije v Chebu.
-------------------------------------------------------
Aktualizace 2016 :
Dle dokumentů z VHA

Josef  byl dobrovolec Čsl. armády v Novonikolajevsku
 od  18.8. 1918. Pro věk 46 r. byl  16.6. 1919 zproštěn voj. služby. V žádosti uvádí, že má v Semipalatinsku uzenářský závod, který pracuje výhradně pro českou a spojeneckou armádu v dodávce 4000 pudů uzeného
masa  měsíčně.


     Ludmila Alžběta     * 22.10. 1904     v Senomatech čp. 69

                                  ( pravděpodobně zemřela jako dítě )
       Josef                * 16.1. 1906      v  Čenkově čp. 12

                                            ( další osud  nezjištěn   -  Praha  ? )
       Marie                   * 12. 2 . 1908     Kyjev - Rusko

                                   ( další osud  nezjištěn  -  Praha  ? )


Bohuslav Koutecký

* 6. 10. 1887 v Hostokryjích

 † 1. 2. 1928 v Hostokryjích- 00 -  30.11. 1912

Antonie

roz. Titlbachová
* 24.10. 1890     7.1. 1975

dcera  Martina Titlbacha   a

Veroniky  r. Petrboková  ze Všetat    Antonín            * 24.8. 1913

                           -00- 28.6. 1941   Libuše Fojtíková   z Hostokryj  49

                            odkaz :   předci Libuše Fojtíkové


     Josef                  * 18.1. 1915                    †  1919

     Václav               * 12.6. 1916

     Bohuslav           * 21.3. 1925 

Antonín Koutecký

*14. 12. 1892 v Hostokryjích

  † 18. 9. 1921 v sanatoriu na Pleši
svobodný
  po návratu z 1. sv. války


Zápisky ruského legionáře
( webové stránky Antonína Kouteckého )

Adolf Koutecký


   *13. 6. 1895 v Hostokryjích

   † 20. 7. 1948 v Chrášťanech


-00-  28.3. 1921 v  Kněževsi
Anna
*30.10. 1888 Olešná 6 - dcera rolníka Františka Gregora z Olešné a Marie r. Haunerová z Chrášťan
vdova Pokorná  -00- 19.5. 1910  František Pokorný

    Zdeňka          * 20. 1. 1922

     provdala se  24. 1. 1942 v Kněževsi za Františka  Sekyru, obchodníka se

      stroji ve Žďáru n. Orlicí, po rozvodu 1947 se provdala - Šumplová,

      v r.  2008  ještě  žila v Chebu.

  
    
Anna               * 25. 5. 1924              2003  v  Sokolově
     provdána v Praze za Fojtíka z Kněževsi


Osobní stránky
Bohuslav  *1887
Antonín  *1892
Adolf   *1895

Antonín *1913
Václav  *1916
Bohuslav  *1925


  
              

Kaplička

    Jediným sakrálním objektem v Hostokryjích byla zdejší

   obecní  kaple, která se však na počátku 20. století nacháze-

   la v katastrofálním stavu. Rekonstrukce byla obecním

   zastupitelstvem odmítnuta a na jaře r. 1923 došlo k její

   demolici. Na jejím místě  byl vybudován nový objekt dle

   plánů architekta Václava Zábranského. 

   Její konečná výzdoba byla ovlivněna přívrženci církve Čsl., 

   která byla silnou náboženskou skupinou v Hostokryjích.

   Na průčelí byl umístněn husitský kalich, uvnitř kaple oltářní

   menza s dřevěným kalichem a obraz se středověkým biretem

   Jeronýma pražského. Slavnostní otevření kaple se uskuteč-

   nilo v neděli 1. června 1924  o "Jeronýmské pouti".

   Na poměrně krátkém období trvání  jeronýmských poutí se

   podepsala nižší účast, která nedosahovala návštěvnosti

   shromáždění na Krakovci. Se zánikem poutí zůstalo kapli

   její  uplatnění především ve funkci zvonice. Zdejší ponocný

   zvonil  poledne, večerní klekání a především pak umrtí

   některých obyvatel v Hostokryjích. V září r. 1945 zde byla

   umístněna pamětní deska protifašistickému bojovníku 

Ing. Antonínu Kouteckému

  
Jan Krško : Rakovnický historický sborník, II/2001, str. 70  )


fotografie   Hostokryje


pokračování linie - ŠANOV
      nahoru
zpět po linii - DOLANY