Úvodní stránka

DOLANY
HOSTOKRYJE
ZAVIDOV
ŠANOV

ČISTÁ
HOSTOUŇ
LHOTA
1834-1926
1874-1966
1688-1862
1950-2014
1852-1929
1862-1894
1811-1866


SENOMATY

Z historie :
     Nejstarší zmínka o Senomatech spadá do doby vlády českého krále Václava I.. Český král měl velké neshody s Fridrichem Rakouským a během válečných tažení přes Moravu
  Václav I.  vyplenil značnou část země a zničil statky duchovního řádu německých rytířů.  Aby odčinil škody, daroval jim ze svého majetku ves Senomaty věnovací listinou, která byla
  vydána roku  1233 v Sedlci.   Na počátku vlády Jana Lucemburského se staly Senomaty městečkem, které nabylo některých městských práv. Stalo se tak určitě před rokem 1319.
  Do té doby byly  Senomaty poddanským městečkem,  spadajícím ke královskému panství Křivoklát.   Za husitství  byly Senomaty  z větší  části vypáleny a přišly o privilegium krále
  Jana Lucemburského, které také shořelo.  Senomatští měšťané si  pořídili jeho opis a  roku 1500 ho předložili  králi Vladislavu II. Jagelonskému, aby jim potvrdil získaná privilegia.  
  Obyvatelé se stali kališníky. V roce 1589 byly Senomaty prodány Rudolfem II. Václavu Hochhauzerovi na Pšovcích. S novým majitelem nastaly městečku těžké časy. 31. března roku
  1592 postihl Senomaty požár. Shořela radnice, pivovar i obilí připravené k setí. Po ohni zbylo jen osm domů a fara s kostelem. Nový majitel však život po požáru lidem nijak neulehčil
  a byl všemi nenáviděn. Mnozí po požáru nestavěli. Raději se vystěhovali do Rakovníka a připravovali odboj proti svému pánovi. Po smrti Hochhauzera městečko vlastnila jeho žena
  Anna, dále její dcera Johanka Doupovcová.  Ta v roce 1613 prodala Senomaty královskému městu Rakovníku.  Třicetiletá válka strhla Rakovník i Senomaty jako většinu českých
  měst na stranu stavů.  Císařské vojsko se usadilo v okolí   našeho městečka a vyjížděli do okolí loupit a pálit stavení.  Senomaty při tom vypálily do základů. Lidé před nimi většinou
  utekli za hradby Rakovníka.  V roce 1631 žilo v Senomatech pouze 11 obyvatel oproti 40 lidem před bitvou na Bílé hoře. Bída po válce sílila, lidé se nestačili vzpamatovat z válečných
  útrap a na naše území vpadli Švédové, kteří také poničili vše, co jim vstoupilo do cesty.
   Senomatští měli vždy problémy s místním potokem. Při povodních voda způsobila nesmírné škody. V r.  1609 voda protrhla dva rybníky a odplavila dokonce jeden mlýn. Další velká 
  povodeň nastala v roce 1872 a postihla všechna stavení.  První zmínky o tamější škole pochází již z druhé poloviny 17. století. Senomatská škola vychovala v 19. století tři významné
  rodáky : beletristu Josefa Veselého,  muzikologa a hudebníka Maxmiliána Konopáska a sochaře Celdu  Kloučka. V Senomatech žil také  český  básník František Chládek a slavný
  český pěvec Karel Burian.

Koutecký  v  Senomatech
1816 - 1848  ( linie  Zavidovská )
Jméno předka
Manželka
Děti

syn Matěje Kouteckého  *1748 - ze Zavidova čp. 23

Antonín  Koutecký 

( křtěný jako Jan Anton )


*6.3. 1784  Zavidov 23

  †  1840 - 45 

( zemřel mimo Senomaty, záznam jsem nenašel ani  v okolních farnostech

  27.2. 1845  je již  psán jako   )


V roce 1816 se přiženil do Senomat č. 112. Při ohláškách je

psán jako propuštěný voják - invalida od  kyrysnického pluku

těžké jízdy a v matrikách je pak uváděn jako domkář a nádeník

  v Senomatech.  Po smrti jeho ženy Marie  v r. 1840  jsem o něm

nenašel žádné další informace, pravděpodobně ze Senomat

            odešel  či  zemřel někde ve špitále ........ ?


O jeho vnukovi Josefovi jsem našel článek v Pražských
novinách z r. 1846 redaktora Karla Havlíčka Borovského :

        

Ze Senomat

Mladý Taras Bulba

Osmnáct měsíců starý Josef Koutecký v městečku Senomatech u Rako-

vníka přišel před několika nedělemi nepozorností vozkovou pod kolo vozu,

na němžto 4 mandele ovsa naloženy byly. Kolo mu šlo napříč přes břicho

pod pupkem.  Josef Koutecký neutrpěl však ničeho na svém zdraví.

     Polekaná matka našla jej v cestě sedícího a povolaný lékař jej  nalezl

druhého dne  při ouplném zdraví.


          Po smrti rodičů se Majdalena se svými syny ze Senomat

          odstěhovala cca 1850 do Postoloprt  u Loun.  Ke konci života

          sloužila v Ličkově u kováře Eduarda Sommera.  Zemřela v

          v Ličkově č. 42 - 1.2. 1891kk
rakouský kyrysník císařského vojska

Antonín   - 00 -  18. 2. 1816

  fú Senomaty


Marie  Rácová


*23. 8. 1785  Senomaty  45

  †  8. 2. 1840  Senomaty  60


vdova po  Josefu Rácovi 

-00- 22.5. 1812

Josef - jako voják pěššího regimentu


dcera chalupníka Martina Vodrážky

Anny r. Pernetová - Senomaty 62

(Anna dcera Václava a Kateřiny Pernet - Senomat 69)
     1.  Majdalena       *15.3. 1817  Senomaty 122

       ( Marie )                  1. 2. 1891  Líčkov     42


      Majdalena měla dvě nemanželské děti - VáclavaJosefa  :


        I.     Václav             *7. 9.  1840  Senomaty  60

          - od r. 1866 horník v Postoloprtech

             manželka Josefa *30. 11. 1845 - dcera Josefa Semanna

             Zeměchy 10 a Anny r. Prokšová z Malnic  23

             - do Postoloprt přijati v r. 1901


                Aktualizace 13.7. 2016 :

            Václav se oženil 3.5. 1868 v Březně u Postoloprt s

            Josefou r. Seemanová ze vsi  Zeměchy - něm. Semich

            v Postoloprtech v č. 77 se jim 1869 - 1873 narodily

            tři děti, které zemřely krátce po narození


 

      II.   Josef               *27. 2.  1845  Senomaty  60

           - v r. 1864 slouží v Rejtíši ( panství Líčkov ) u Postoloprt   

           - v r.  1878  je uváděn s manželkou Barborou

           - v r. 1921  žila v Líčkově 42  Koutecká Barbora, rolnice

                    ( sčítací operáty )             *19.3. 1852  Zbiroh


      --------------------------------------------------------------

      2. Kateřina                * 1819                         2. 3. 1819
      3. Eleonora             *  1820                            7. 3. 1820

      4. Štěpán                  *26.12. 1821                      ?
    
   ( Štěpán pravděpodobně odešel sloužit mimo Senomaty - údaje  hledám )
Štěpán
oddání Antonína Kouteckého Marie Rácové
se 1816

narození  dcery Kateřiny
se antonin
          18. jan. 1819         čp. 111         Catharina  Kauteczky                                                                   Anton Kouteczky  domkář  syn rodičů        Marie dcera po † Martinu Vodrážkovi
                                      Senomaty         †  2. martií 1819                                                                                   Mathias Kauteczky ze Zavidova ( Seivedl )     chalupníku zde , matka Anna r. Pernet
                    31 téhož  pokřtil  P. Vincent Berger                                                                                                 matka  Anna
Koutecký  v  Senomatech
1805 - 1850  ( linie  Šanovská )
Jméno předka
Manželka
Děti


syn Martina Kouteckého  *13.11. 1739 - ze Šanova č. 11


František Koutecký

* 17.4. 1781 v Šanově 11

  † 17. 7. 1854 v Senomatech V roce  1805 se ze Šanova přiženil do Senomat č. 88.

V matrikách je uváděn jako tesař, domkář či chalupník,

později jako mistr tesařský.1. žena


- 00 -   19. 11. 1805

v Senomatech


Barbora Peruntová

* 1783

  †  18. 12. 1840


dcera Jana Perunta ze Senomat     Josefa Celestina                * 1806     -00- Josef Polák

                                                         

         Martin                   * 1808     -00- Anna   ......   ? 

                                

       Matěj                     * 1811    -00-  Terezie Donátová

                                                        

       Anna                           * 1812                   †  1812


         Tomáš                          * 1814    -00- 1837 v Lužné Anna,

                                                              dcera Františka Hegera z Lužné č.9
         ---------------------------------------------------------------------------------------------

      Marie                       *3.7. 1819  Senomaty   č. 88


           -  nemanželský syn  Josef   *13.5. 1848   Senomaty  88

         -  Marie 1854  pobývá v Touchovicích u Loun

           -  Marie  1855-1870  slouží  v Kounově


            - syn  Josef  krejčovský tovaryš v Kounově č. 54

                             -00- 22.11. 1875   Milerová Barbora  *19.5. 1852

                      dcera Františka Milera slévače ze Zbiroha  č. 46

                      15.2. 1908  přijmuti do Ličkova

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       Anna                            * 1822                         †  1828

        Barbora                       * 1824                          1826

2. žena

-00-   24. 11. 1846  v Senomatech

Barbora

* 1809

dcera Františka Kounovského

ze Senomat čp. 15

  26. 3. 1887 v Rakovníku, Vysoká ul čp. 90     Celestin                        * 1848                          † 1849


      Barbora                       * 1851


Martin Koutecký

* 8. 11. 1808

nejstarší syn Františka (* 1783 v Šanově)

v zápisech v knize domovských listů Senomat je uvedeno :

       r. 1850 pobývá v Černým Kostelci

       r. 1856 pobývá v Praze

       r. 1890 Anna, vdova, 80 let stará, Praha čp. 217/III


-00-

Anna

* cca 1810

?
nedohledal

Matěj Koutecký

* 11. 2. 1811

1841 - nádeník v Rakovníce
Po r. 1848 se ze Senomat s rodinou odstěhoval


-00-   15. 10. 1837  v  Senomatech

Terezie

*1810

dcera Martina Drvoty - domkář a havíř  v Senci

                  a  Anny             ( Skalní huť  u Rakovníka )


   

     Matěj                         *18.1. 1839    Senomaty 10        ?

    Aloisie                       *25. 8. 1841    Senomaty 36


Tomáš Koutecký

* 15. 10. 1814


       v zápisech v knize domovských listů Senomat je uvedeno :

       r. 1851 pobývá na Kladně, havíř

        r. 1864 pobývá v Roztokách

           ( další údaje hledám )


-00-    9. 5. 1837  v  Lužné

Anna

roz. Hegerová
*3.7. 1814  Lužná 9

dcera

sedláka  Františka Hegera z Lužné 9

Veroniky roz. Štisová  z Kněževse 72


    Josef                      * 1838                     1841

    Josefa                        * 1841

     Antonie                     * 1843            1859  sloužila v Lužné

    Marie                        * 1846  

                       

    Josef                           * 7. 4. 1849   1869 v Kladně, svobodný


      Antonín                         * 20.2. 1857   Kladno

                                          v r. 1879 havíř v Kladně, ženatý


    
                                  zvonice u kostela sv. Vavřince
                                                                                                          nápis u kostela sv. Štěpána  r. 1617
       


Stabilní katastr Senomat - r. 1841
( označeny domky čp. 60  Antonína Kouteckého   a   čp. 88  František Kouteckého  )

sksenomaty


mmmm